Phần mềm hay

tải xuống

Link tổng hợp lại các công cụ online phục vụ cho dạy học.

1. Kahoot: https://www.facebook.com/groups/doimoidayvahoc/permalink/168040753994005/ 2. Qizizz: https://www.facebook.com/groups/doimoidayvahoc/permalink/168040753994005/ 3.Izish: https://www.facebook.com/groups/doimoidayvahoc/permalink/286889598775786/ 4.Menti: https://www.facebook.com/groups/doimoidayvahoc/permalink/325429724921773/ 5. Đồng hồ flash: https://m.facebook.com/groups/168014117330002?view=permalink&id=386013595530052 6. Cách chèn đồng hồ flash vào file powerpoint https://www.facebook.com/groups/doimoidayvahoc/permalink/408005879997490/ 7. Random picker: https://www.facebook.com/groups/doimoidayvahoc/permalink/168027027328711/ 8. Phần…